Miljöpolicy

Schaktgruppen i Mälardalen AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika markarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.

Vi källsorterar avfall.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare, delägare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.