Arbetsmiljöpolicy

Schaktgruppens arbetsmiljöpolicy är att arbetsmiljöarbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att vi verkar för vår hälsa och livskvalitet. Detta innebär att:

Medarbetarnas välbefinnande, arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet.

Allt arbete skall planläggas så att det kan utföras i en hälsosam och säker miljö.

Samtliga redskap och maskiner skall väljas, kontrolleras och underhållas på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs.

Kan risk för ohälsa eller olycksfall inte undanröjas på annat sätt, skall kvalitetssäkrad personlig utrustning användas.

Vi tar ansvar för våra materialval och produkter, och baserar våra beslut på fakta, förnuft och miljöperspektiv.